OBS De Adelaar | Burgemeester Heymansstraat 2 | 1718 AN Hoogwoud
Wat is de MR?

De Medezeggenschapsraad

De MR van onze school bestaat uit twee geledingen:

- 3 vertegenwoordigers van de ouders;

- 3 vertegenwoordigers van het team.

De MR is bevoegd alle zaken met betrekking tot de school te bespreken en heeft,afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR overlegt met directie en het schoolbestuur over zaken die de school direct aangaan (schoolreizen, vakantierooster, activiteitenplan).

- Instemmingsrecht
Over zaken die voor ouders van wezenlijk belang zijn, heeft de oudergeleding instemmingsrecht. Ze kunnen een voorstel dat strijdig is met het ouderbelang afwijzen. Hetzelfde recht geldt voor de personeelsgeleding over personeelsbelangen.

- Adviesrecht
Het bevoegd gezag vraagt in een aantal gevallen advies over plannen bijvoorbeeld fusies en samenwerkingsverbanden.

- Vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden plaats in school. Belangstellenden zijn welkom. Voor data zie kalender! In oktober houden MR en OR gezamenlijk een Jaarvergadering.

De samenstelling van de MR voor het jaar 2019-2020 is als volgt:

Oudergeleding:

Rick Beemster

Marleen Deken

Personeelsgeleding:

Annarens Schuddeboom

Annet Smit 

 

De ouderraad

 

De ouderraad bestaat uit 9 tot 12 gekozen ouders die elk jaar zitting hebben in de OR. Daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen.Het doel van de OR is, buiten de lessen om, de kinderen een zo leuk mogelijke schooltijd te geven. ... Lees verder >>

Informatie voor ouders

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.